ANBI

Wereldwinkel Sliedrecht

ANBI

Stichting Goed Werk Derde Wereldhandel geniet vrijstelling voor de heffing van schenkingsrecht en successierecht. (ANBI)
Hierdoor komen giften en legaten bij testamentaire beschikking onbelast ten goede aan de wereldwinkel.

1. De naam:
Stichting Goed Werk Derde Wereldhandel

2. Het RSIN of het fiscaal nummer:
823012815

3. De contactgegevens:
Stichting Goed Werk Derde Wereldhandel
Winkel: Van Goghstraat 87 – 3362 XX Sliedrecht
Telefoon: 06-34646728
Email: Klik hier
Internetsite: www.wereldwinkelsliedrecht.nl

Correspondentieadres: Rembrandtlaan 178 – 3363 AH Sliedrecht

Overige:
Rabobank Merwestroom: NL65 RABO 0157 8150 72
Kamer van Koophandel: 50953818
BTW: NL 82.30.12.815.B01

4. De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden
Voorzitter:     Annie de Vries
Penningmeester: Tine Kalkhoven
Secretaris:     Dick de Jong
Lid:            Tine Nagelhout
Lid:            Jan Fonteine

5. De doelstelling en grondslag
De Stichting heeft ten doel het zonder winstoogmerk met behulp van vrijwilligers voeren van eerlijke handel in levensmiddelen en kunstnijverheid, die geproduceerd zijn door kansarmen in ontwikkelingslanden.

Verder het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De Stichting heeft als grondslag een principiële verantwoordelijkheid voor kansarmen.
Daarbij werd overwogen dat de producenten niet altijd christelijk zijn en niet alle vrijwilligers achter een christelijke basis staan. Daarentegen zal met het inkoopbeleid rekening worden gehouden met christelijke waarden en normen.

6. Het beleidsplan
De Stichting is niet aangesloten bij een landelijke vereniging van wereldwinkels.

Het beleid is er op gericht om de doelstelling en de grondslag uit te voeren en te streven naar een jaarlijks stijgende omzet. Om dit te realiseren en te zorgen voor continuïteit wordt steeds gezocht naar sponsoren.

7. Het beloningsbeleid
Het bestuur en alle medewerkers verrichten hun werkzaamheden op basis van vrijwilligheid.

Zij ontvangen hiervoor geen enkele beloning.

8. Een verslag van de uitgeoefende activiteiten
Naast de winkelverkoop wordt zoveel als mogelijk is meegedaan met de plaatselijke activiteiten, zoals op Koningsdag, Bolderbraderie, Late Summer Fair en dergelijke.

Verder wordt in verzorgingshuizen regelmatig een verkoop georganiseerd.

9. Een financiële verantwoording
Activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde.

Alle baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.
Bijdragen van charitatieve instellingen en andere donaties worden op het moment van ontvangst ten gunste van de rekening van baten en lasten gebracht tenzij de schenker anders heeft aangegeven.

Balans per 31 december 2019
Winkelinventaris                               750
Voorraad                                      6731
Vorderingen en overlopende activa             1890
Liquide middelen                              8767

Totaal activa                                18138

 

Eigen vermogen                               15791
Voorzieningen                                    1134
Crediteuren                                    269

Overige schulden                               944

Totaal passiva                               18138

 

Rekening van baten en lasten over 2019
Verkopen                                     17192

Inkopen                                     -12908
Netto resultaat op verkopen                   4284

Breuk, representatie en voorraadverschillen   – 10
Ontvangen donaties en diverse baten                    982
Telling baten                                 5256

Kosten huur en energie              -2579
Kosten winkel papier, stickers      – 670
Markten staangeld                   –  80
Bankkosten, verzekeringen en belast.- 958
Telling lasten                               -4287
Voordelig resultaat 2018                       969