ANBI

Wereldwinkel Sliedrecht

ANBI

Stichting Goed Werk Derde Wereldhandel geniet vrijstelling voor de heffing van schenkingsrecht en successierecht. (ANBI)
Hierdoor komen giften en legaten bij testamentaire beschikking onbelast ten goede aan de wereldwinkel.

1. De naam:
Stichting Goed Werk Derde Wereldhandel

2. Het RSIN of het fiscaal nummer:
823012815

3. De contactgegevens:
Stichting Goed Werk Derde Wereldhandel
Winkel: Rivierdijk 769 – 3361 BV  Sliedrecht
Telefoon: 06-34646728
Email: Klik hier
Internetsite: www.wereldwinkelsliedrecht.nl

Correspondentieadres: Dorlandsweer 66 – 3363 JD Sliedrecht

Overige:
Rabobank Merwestroom: NL65 RABO 0157 8150 72
Kamer van Koophandel: 50953818
BTW: NL 82.30.12.815.B01

4. De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden
Voorzitter:     Annie de Vries
Penningmeester: Tine Kalkhoven
Secretaris:     Dick de Jong
Lid:            Tine Nagelhout
Lid:            Jan Fonteine

5. De doelstelling en grondslag
De Stichting heeft ten doel het zonder winstoogmerk met behulp van vrijwilligers voeren van eerlijke handel in levensmiddelen en kunstnijverheid, die geproduceerd zijn door kansarmen in ontwikkelingslanden.

Verder het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De Stichting heeft als grondslag een principiële verantwoordelijkheid voor kansarmen.
Daarbij werd overwogen dat de producenten niet altijd christelijk zijn en niet alle vrijwilligers achter een christelijke basis staan. Daarentegen zal met het inkoopbeleid rekening worden gehouden met christelijke waarden en normen.

6. Het beleidsplan
De Stichting is niet aangesloten bij een landelijke vereniging van wereldwinkels.

Het beleid is er op gericht om de doelstelling en de grondslag uit te voeren en te streven naar een jaarlijks stijgende omzet. Om dit te realiseren en te zorgen voor continuïteit wordt steeds gezocht naar sponsoren.

7. Het beloningsbeleid
Het bestuur en alle medewerkers verrichten hun werkzaamheden op basis van vrijwilligheid.

Zij ontvangen hiervoor geen enkele beloning.

8. Een verslag van de uitgeoefende activiteiten
Naast de winkelverkoop wordt zoveel als mogelijk is meegedaan met de plaatselijke activiteiten, zoals op Koningsdag, Bolderbraderie, Late Summer Fair en dergelijke.

Verder wordt in verzorgingshuizen regelmatig een verkoop georganiseerd.

9. Een financiële verantwoording
Activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde.

Alle baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.
Bijdragen van sponsoren worden op het moment van ontvangst ten gunste van de rekening van baten en lasten gebracht tenzij de schenker anders aangeeft.

Balans per 31 december 2016
Activa               winkelinventaris          750
Vlottende activa     voorraad                 7265
Vorderingen en overlopende activa             1573
Liquide middelen                              8783

Totaal activa                                18371

 

Eigen vermogen                               12457
Vlottende passiva    vooruit ontvangen        5245
crediteuren                                     69

overige schulden                               600

Totaal passiva                               18371

 

Rekening van baten en lasten over 2016
Verkopen                                     21269

Inkopen                                     -15660
Netto resultaat op verkopen                   5609

Breuk, representatie en voorraadverschillen   -241
Giften                                         163
Telling baten                                 5531

Winkelpand, inventaris              -2058
Folders, pakpapier, PF              – 578
Markten                             – 231
Bankkosten, verzekeringen           -1235
Telling lasten                               -4102
Voordelig resultaat 2015                      1429